TERMA DAN SYARAT

Dengan menggunakan laman web ini, anda dianggap telah membaca dan bersetuju dengan terma dan syarat berikut:

Istilah berikut terpakai kepada Terma dan Syarat ini, Dasar Privasi dan Dasar Kuki dan mana-mana atau semua Perjanjian: “Pelanggan” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang yang mengakses laman ini dan menerima terma dan syarat Hung Cheong Jewellery & Watch Sdn. Bhd. “Syarikat” dan “Kami”, merujuk kepada Syarikat kami. “Pihak”, “Pihak-pihak”, atau “Kami”, merujuk kepada Pelanggan dan kami, atau sama ada Pelanggan atau kami. Semua syarat dirujuk sini akan ditadbir dan ditafsirkan, mengikut dan tertaluk kepada undang-undang Malaysia semasa. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, majmuk, penulisan dengan huruf besar dan/atau dia atau mereka, diambil sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Versi Bahasa Inggeris Terma dan Syarat ini boleh didapati di sini .

Sekiranya terdapat percanggahan dan/atau ketidakselarasan antara kedua-duanya, versi Bahasa Inggeris Terma dan Syarat akan diguna pakai.

Dasar Privasi

Kami mungkin mengumpulkan data peribadi anda apabila anda mengakses laman web atau menggunakan perkhidmatan di laman web. Kami akan menggunakan maklumat anda mengikut Dasar Privasi kami. Dasar Privasi boleh didapati di sini.

Dengan mengakses atau menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan terma Notis Privasi.

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 memberikan anda hak untuk mengakses, membetulkan atau mengehadkan makumat anda yang kami boleh kumpulkan dan simpan mengenai anda. Kami sedia untuk menerima sebarang pertanyaan, komen atau permintaan yang mungkin anda ada mengenai Dasar Privasi kami. Sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di enquiry@hungcheong.com.my

Kerahsiaan

Rekod pelanggan adalah dianggap sebagai sulit dan oleh itu tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga, selain daripada prinsipal jenama, mana-mana pihak lain yang anda memberi kuasa kepada kami atau jika dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian, kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Pelanggan mempunyai hak untuk meminta melihat, dan salinan mana-mana dan semua Rekod Pelanggan yang kami simpan, dengan syarat kami diberi notis yang munasabah mengenai permintaan sedemikian. Pelanggan diminta untuk menyimpan salinan mana-mana kesusasteraan yang dikeluarkan berhubung dengan penyediaan perkhidmatan kami. Di mana sesuai, kami akan mengeluarkan kepada Pelanggan dengan maklumat bertulis yang berkenaan, nota atau salinan rekod sebagai sebahagian daripada kontrak yang dipersetujui, untuk kemanfaatan kedua-dua pihak.

Kami tidak akan menjual, berkongsi, atau menyewakan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga atau menggunakan alamat e-mel anda untuk mel yang tidak diminta. Sebarang e-mel yang dihantar oleh Syarikat ini hanya berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dan produk yang dipersetujui.

Penafian

Pengecualian dan Pembatasan

Maklumat di laman web ini disediakan secara dasar “sebagaimana adanya”. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarikat ini:

mengecualikan semua representasi dan jaminan berhubung dengan laman web ini dan kandungannya atau yang disediakan atau yang mungkin diberikan oleh mana-mana ahli sekutu atau pihak ketiga yang lain, termasuk berkaitan dengan ketidaktepatan atau peninggalan di laman web ini dan/atau sastera Syarikat; dan
mengecualikan semua tanggungan untuk ganti rugi yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda. Ini termasuk, tanpa had, kerugian langsung, kerugian perniagaan atau keuntungan (sama ada kerugian tersebut dijangka atau tidak, timbul dalam keadaan biasa atau anda telah menasihat Syarikat ini mengenai kemungkinan kerugian tersebut), kerosakan kepada komputer anda, perisian komputer, sistem dan program serta data di dalamnya atau kerosakkan secara langsung atau tidak langsung, yang berbangkit dan berkaitan.

Syarikat ini bagaimanapun tidak mengecualikan tanggungan untuk kematian atau kecedaraan diri disebabkan kecuaiannya. Pengecualian dan pengehadan di atas hanya terpakai setakat dibenarkan oleh undang-undang. Tiada hak-hak anda sebagai pengguna yang terjejas.

Penamatan Perjanjian dan Dasar Bayaran Balik

Pelanggan dan kami mempunyai hak untuk menamatkan mana-mana Perjanjian Perkhidmatan atas sebarang sebab, termasuk penamatan perkhidmatan yang sedang dijalankan. Tiada bayaran balik akan ditawarkan, di mana Perkhidmatan dianggap telah bermula dan, untuk semua maksud dan tujuan, yang sedang belangsung. Sebarang wang yang telah dibayar kepada kami yang merupakan bayaran berkenaan dengan penyediaan Perkhidmatan yang tidak digunakan, hendaklah dikembalikan.

Ketersediaan

Melainkan dinyatakan sebaliknya, perkhidmatan yang dipaparkan di laman web ini hanya tersedia dalam negara terpilih. Semua pengiklanan bertujuan semata-mata untuk negara-negara terpilih. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menilai kesesuaian untuk tujuan tertentu, mana-mana muat turun, program dan teks yang tersedia di laman web ini. Pengedaran atau penerbitan mana-mana bahagian laman web ini atau kandungannya adalah dilarang, termasuk dengan merangka atau dengan lain-lain cara yang serupa atau apa-apa cara lain, tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat. Syarikat tidak menjamin bahawa perkhidmatan dari laman web ini tidak akan terganggu, tepat pada masanya atau bebas ralat, walaupun ia diberikan dengan kemampuan terbaiknya. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda akan menjamin ganti rugi terhadap Syarikat ini, pekerja, ejen dan ahli sekutunya, dalam apa jua cara, walau apa pun sebabnya.

Fail Log

Kami menggunakan alamat IP untuk menganalisis trend, mentadbir laman web, mengesan pergerakan pengguna, dan mengumpul maklumat demografi yang luas untuk kegunaan agregat. Alamat IP tidak dikaitkan dengan maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti. Di samping itu, untuk pentadbiran sistem, mengesan corak penggunaan dan tujuan penyelesaian masalah, pelayan web kami secara automatik mencatat maklumat akses yang standard termasuk jenis pelayar web, masa akses/surat terbuka, URL yang diminta, dan URL rujukan. Maklumat ini tidak dikongsi dengan pihak ketiga dan hanya digunakan dalam Syarikat ini atas dasar perlu tahu. Sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara individu yang berkaitan dengan data ini tidak akan digunakan dalam apa jua cara yang berbeza dengan yang dinyatakan di atas tanpa persetujuan jelas anda.

Kuki

Seperti kebanyakan laman web interaktif, laman web Syarikat ini menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan maklumat pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan di beberapa kawasan laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan ini dan kemudahan penggunaan bagi orang-orang yang melawat. Sebilangan ahli sekutu kami juga mungkin menggunakan kuki. Dasar Kuki boleh diakses di sini.

Pautan ke laman web ini

Anda tidak boleh membuat pautan ke mana-mana halaman laman web ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami. Sekiranya anda membuat pautan ke halaman laman web ini, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan pengecualian dan batasan yang dinyatakan di atas akan dikenakan untuk penggunaan laman web ini oleh anda dengan memaut kepadanya.

Pautan dari laman web ini

Kami tidak memantau atau menyemak kandungan laman web pihak lain yang dipautkan dari laman web ini. Pendapat yang dinyatakan atau bahan-bahan yang terdapat di laman web tersebut tidak semestinya dikongsi atau disahkan oleh kami dan tidak boleh dianggap sebagai penerbit pendapat atau bahan tersebut. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi, atau kandungan laman web tersebut. Kami menggalakkan pengguna kami untuk sedar apabila mereka meninggalkan laman web kami & untuk membaca kenyataan privasi laman-laman tersebut. Anda harus menilai keselamatan dan kebolehpercayaan mana-mana laman web lain yang disambungkan ke laman web ini atau diakses melalui laman web ini dengan sendiri, sebelum mendedahkan sebarang maklumat peribadi kepada mereka. Syarikat ini tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan dalam apa jua cara, walau apa pun sebabnya, hasil daripada pendedahan maklumat peribadi kepada pihak ketiga oleh anda.

Harta Intelek

Laman web ini dimiliki oleh kami. Melainkan dinyatakan sebaliknya, Pelanggan hendaklah menganggap bahawa semua kandungan yang dikongsi di laman web (seperti imej, gambar, ikon, teks atau video) adalah dilindungi oleh undang-undang mengenai hak cipta, cap dagangan dan hak harta intelek lain yang berkaitan.

Nama jenama dan perkhidmatan khusus Syarikat ini yang dipaparkan di laman web ini adalah cap dagangan berdaftar atau dilindungi undang-undang lazim. Anda tidak dibenarkan untuk menyalin, mengubah suai, menjual, mengeluarkan semula, mengedarkan, dipersembahkan di hadapan orang awam, melaporkan atau menyediakan kerja-kerja terbitan atau terpakai berdasarkan atau digunakan dalam apa jua cara untuk sebarang tujuan awam atau komersial. Kandungan penuh laman web ini hanya dibenarkan untuk tujuan maklumat dan ekskusif untuk kegunaan peribadi dan persendirian.

Komunikasi

Maklumat hubungan kami boleh didapati di halaman Hubungi Kami di laman web kami atau melalui kesusateraan Syarikat atau melalui telefon atau faksimile Syarikat yang dinyatakan.

Umum

Dengan mengakses laman web ini dan menggunakan perkhidmatan/ membeli produk kami, anda bersetuju dengan terma dan syarat ini. Jika mana-mana terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab (termasuk, tetapi tidak terhad kepada pengecualian dan had yang dinyatakan di atas), maka peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan diputuskan daripada terma ini dan terma selebihnya akan terus terpakai. Kegagalan Syarikat untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini dan sebarang Perjanjian, atau kegagalan untuk melaksanakan apa-apa pilihan untuk menamatkan, tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian peruntukan tersebut dan tidak akan memjejaskan kesahan Terma dan Syarat ini atau mana-mana Perjanjian atau mana-mana bahagian daripadanya, atau hak selepas itu untuk menguatkuasakan setiap peruntukan. Terma dan Syarat ini tidak boleh dipinda, diubahsuai, diubah atau ditambah kecuali secara betulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil Syarikat yang diberi kuasa.

Pemberitahuan Perubahan

Syarikat berhak untuk menukarkan syarat-syarat ini dari semasa ke semasa sebagaimana yang dilihat sesuai dan penggunaan berterusan anda di laman web ini akan menandakan penerimaan anda terhadap sebarang pelarasan kepada terma ini. Sebarang perubahan kepada Dasar Privasi kami akan dipaparkan di laman web kami dan oleh itu, anda dinasihatkan untuk membaca semula kenyataan ini secara tetap.

Terma dan syarat ini membentuk sebahagian daripada Perjanjian antara Pelanggan dan kami. Dengan mengakses dan/atau penggunaan berterusan oleh anda laman web ini menunjukkan pemahaman anda, persetujuan dan penerimaan Notis Penafian dan Terma dan Syarat penuh yang terkandung di sini. Hak Pengguna statutori anda tidak terjejas.

Rolex Section

Semasa menavigasi pada bahagian Rolex laman web kami, sesetengah kuki adalah dikawal oleh ROLEX SA yang menggunakan Dasar Kuki berikut .

Pin It on Pinterest